HTTP错误403.1-Forbidden 您尝试从某个目录运行CGI、ISAPI或其他可执行程序,但该目录不允许运行可执行文件

ayun 4月前 416

-------------------------解决方法--------------------------------

第一种方法:

101754378125672.png


101755078582851.png


101755271712152.png


 第二种方法:


011300024355729.png


011300126076721.png


这家伙太懒了,什么也没留下。
还没有人收藏过本帖~
最新回复 (0)
返回
发新帖